ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިއޭޓިވް އާރޓް ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ކްރިއޭޓިވް އާރޓް ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރ GS44/IUL/2023/15 އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2023 އޮކްޓޫބަރ 05 ގެ 14:00 ގެ

ކުރިން ސްކޫލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

03 އޮކްޓޫބަރު 2023
ހޯދާ