ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވޭޖް) މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2023/145 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީން ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350710، 3350728 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ