އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މިލްކުވެރިކަން :

    މިދަންނަވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 07 ( ހަތެއް ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން މި ކޯޓަށް ( އއ. ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް )  އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އއ. ރަސްދޫ " ވިދުވަރު " އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތް ތަކާއި، ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި، ތަކެތި.
  2. އއ. ރަސްދޫ " ހީނަރުގެ " އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނާއި، ތަކެތި.
19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ