ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭޓޫ ޝީޓް - ޕްރައިމަރީ

މިސްކޫލްގެ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމްގެ އޭޓޫ ޝީޓް މިއިއުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިއޭޓޫ ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ތިން ދުވަސް ތެރޭ [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ