މަދުރަސަތުއްސުލްޠާން މުޙަންމަދު/ގއ.ދެއްވަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާބަރި މަރާމާތު ކޮށްދިނުން

އިޢުލާން

  ނަންބަރު: GS200/IUL/2023/15                            

 

މި މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާބަރި މަރާމާތްކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ!

 

  1. މި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާބަރި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  1. މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 19 ސެޕްޓްމްބަރ 2023 އިން 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 14:00  ގެ ކުރިން ރެޖިސްޓަރ  ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅޭނީ ރެޖިސްޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިއެވެ.
  1. މި  މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 08 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.
  1. މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި ފޯމްތައް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  1. މި މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސްލްޠާން މުޙައްމަދު ސްކޫލް

ގއ. ދެއްވަދޫ

ފޯން: 7983076   / 9830773

އީ-މެއިލް: [email protected]

           

                        04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1445

                        19  ސެޕްޓްމްބަރ 2023      

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ