ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 1) (IUL)266-HR/266/2023/193 ގެ މަގާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ރިކްރޫޓްމަންޓް މަރުހަލާތަކުގެ A2 ޝީޓް

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ