މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2023 ސެޕްޓެމްބަރ 30އިން އޮކްޓޫބަރު 02އަށް ލ.ކައްދޫ،ލ.ގާާދޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކާއިގުޅޭ

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 30 އިން 2023 އޮކްޓޫބަރު 02 އަށް، މިއިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 18:00 އިން 23:59 އަށް އަދި 00:00 އިން 06:00 އަށް ލ. ކައްދޫ ، ލ.ގާދޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފްލެއާރސް ދަތުރުކުރާނީ ލ. ކައްދޫ ، ލ.ގާދޫ އަދި ލ.ކަޅައިދޫގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުން 100 މީޓަރ ދުރުމިނަށެވެ. އަދި، މި ފްލެއާރސް ދަތުރުކުރާނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 50 މީޓަރެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ