ކިހާދޫ ސްކޫލް، ބ. ކިހާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފައަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޑްމިން އޮފިސަރ (ވޭޖް) މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާއްމުކުރުން

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  GS-131/IUL/2023/009 އާއި ގުޅިގެން އެޑްމިން އޮފިސަރ (ވޭޖް) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected] އަށެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ