ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް

ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް

މިސްކޫލުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ. 

 އޭ2 ޝީޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން[email protected]އަށްމެއިލް

ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

18 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ