މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ގރ.1 - ހުޅުމާލެ ސޭލްސް

މަޤާމު:  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ގރ.1

 1

 ބޭނުންވާ އަދަދު:  

  ހުޅުމާލެ ސޭލްސް

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 4500.00ރ

 ފިކްސްޑް އެލަވަންސް: 3800.00ރ

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ   ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

 ޝިފްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އަދި ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން

 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 އިމާރާތާއި، ސާމާނާއި ދުއްވާތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

 އޮފީސް ބަންދުގަޑިތަކުގައި މުދާ ދޫކުރުން

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

 ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ   ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު   ކުރެވޭނެއެވެ

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

12 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ