ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލުން އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ.

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 14:00 ކުރިން[email protected] އަށްމެއިލް

ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

11 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ