ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެންޓީޗަރ(ވޭޖްއެމްޕްލޮއިމެންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ސެންޓީޗަރ(ވޭޖްއެމްޕްލޮއިމެންޓް) ގެ މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރ GS44/IUL/2023/12 އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ 14:00 ގެ

ކުރިން ސްކޫލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

07 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ