ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

އެފް.އެސް.އެމް ގައި ބޭނުން ކުރަމުންއައި ލޯންޗެށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ.

އުޅަނދުގެ ބާވަތް

އުޅަނދުގެ ތަފްޞީލު

އޮތް ތަން

ނީލަންފެށޭ އަގު

ލޯންޗް

  • ލޯންޗުގެ ދިގުމިން 24 ފޫޓް.

އެފް.އެސް.އެމް ބޯޓްޔާޑް

155،000 MVR

 މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 2023  ސެޕްޓެމްބަރ 04 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023  ސެޕްޓެމްބަރ 09 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދުގެ އޮފީސް ރަސްމީ ގަޑި ނިމެންދެން މިކުންފުނީގެ އެފް އެސް އެމް ބޯޓްޔާޑަށް ހާޒިރުވެ މި އުޅަނދު ބެއްލެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފާ ވާނެއެވެ.

  • ނީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:ނީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 10 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން    [email protected]  އަށް މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ. އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ މިއިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވާ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.
  • ނީލަން އެވޯޑުކުރެވޭނީ އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަށެވެ. ނީލަން އެވޯޑު ކުރެވޭތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. އުޅަނދުތައް ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށް ފަހުއެވެ.
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 9996466 ނުވަތަ  3331476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުވުން އެދެމެވެ.
04 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ