ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ އިސްލާމް ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރ GS44/IUL/2023/10 އިޢުލާނަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ A2ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ 14:00 ގެ

ކުރިން ސްކޫލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

31 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ