މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މިއޮތޯރިޓީން 08 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 14/IUL)202-A/1/2015) އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436    

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ