ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (A2 ޝީޓް) އާންމުކުރުން

މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: (IUL)401-C/401/2023/42  (16 ޖުލައި 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (A2 ޝީޓު) އާންމު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިދެންނެވި މަޤާމުގެ A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 29 އޯގަސްޓް 2023 ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

 މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

23 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ