މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓު އާންމުކުރުން

         މިއިދާރާގެ ނަންބަރ:  (IUL) 366/2023/22އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓް) އާންމުކުރަމެވެ.

         ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 29 އޮގަސްޓް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

24 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ