ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެންޓީޗަރ (ވޭޖް އެމްޕްލޮއިމެންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު: 12/GS44/IUL/2023 (10 އޮގަސްޓް 2023) އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ

މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއިމެދު ޝަކުވާއެއްއޮތްނަމަ 28 އޮގަސްޓް 2023

ގެ 14:00ގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

 

24 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ