ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޯތުގެ ކޮޓަރިއެއް މަރާމާތް ކުރުމާއި އޭސީއެއް އިންސްޓޯލް ކުރުން

ނަންބަރު:2023/15/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

 

އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

 

  1. މިކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ރޫމް މަރާމާތްކުރުން
  2. ހަރުކޮށްފައިހުރި އޭސީއެއް ނައްޓައި 12000 ބީޓީޔޫގެ އައު އޭސީއެއް އިންސްޓޯލް ކުރުން

 

ވީމާ، މި އިއުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 28 އޮގަސްޓް 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 6820031 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

23 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ