މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ މި ސީ.ޑީ.ސީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 ފެބުރުވަރީ 2015 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު : 010289

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ޢަލީ  / ސޯސަންގެ ، ދ.މާއެނބޫދޫ

26 ރަބީޢުލްއާޚިރު  1436

16 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ