މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ. ނާލާފުށީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

      މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީގެ ބިމާއި އިޙްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ އެއްމެހާ ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް، ކުރިޔައް އޮތް 20 އަހަރު ދުވަހަށް ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާއި ޓޮޕޮގްރަފިކް ސަރވޭއާއި ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަށް، ރިޕޯޓްތައް އަދި ކުރެހުންތައްތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ބީލަން ހުށައެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުން

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 އޮގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު  [email protected] އީމެއިލް ކުރެއްވުން ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ބީލަމުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަން ހުށައެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން

20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ ބީލަން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުޅުވާނީ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2023  ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ.

20 އޮގަސްޓް 2023
ހޯދާ