އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަމަށްވުމާއެކު، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކޭޓަރިންގގެ ޚިދުމަތް އެރަށުގައި ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ކެޓަގަރީ

ބޭނުންވާ އަދަދު

ޚިދުމަތް

 

1

 

250

ޑިނަރ (21 އެޕްރީލް 2015، 21:00)

500

ރިފްރެޝްމަންޓް (22 އެޕްރީލް 2015، 21:00)

150

ހަވީރު ސައި (23 އެޕްރީލް 2015، 16:00)

150

ހަވީރު ސައި (22 އެޕްރީލް 2015، 18:00)

 

 

 

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 01 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 05 މާރިޗު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ