މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައްދޫ މެޓް އޮފީހުގެ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ލ.ކައްދޫ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުންނަ ކައްދޫ މެޓްއޮފީހުގެ ތިރީގައި އެވާ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  1. އޮފީހުގެ ބޮޑު ދޮރު ބަދަލުކުރުން.
  2. އޮފީހުގެ ކުޑަ ދޮރުތައް ބަދަލުކުރުން.
  3. އެޑްމިން ބަޔާއި ސައިކޮޓަރި އަދި ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރުން.
  4. ގުދަނުގެ ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރުން.
  5. އޮފީހުގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރުން.
  6. އިމާރާތުގައި ކުލަޔާއި ދަވާދުލުން.
  7. އޮފީހުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ 1 ފެންލައިޓް ނެގުމާއި ފާރުގައިވާ އިލެކްޓްރިކަލް 4 ސްވިޗް ބަދަލުކުރުން.
  8. ސައިކޮޓަރީގައި ސިންކް ހަރުކުރުމާއި ފާރުގެ ބައެއްގައި މުށިޖެހުން.
  9. އެގްޒޯސްޓް ފޭނެއް ހަރުކުރުން.

ވީމާ، މަތީގައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2015 ފެބުރުވަރީ 23 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ލ.ކައްދޫ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުންނަ ކައްދޫ މެޓްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2015 މާރިޗު 02 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކައްދޫ މެޓްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތެއް ބޭނުންނަމަ 6800731 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

16 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ