މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. ފޮނަދޫ މަގުތަކުގެ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާވޭ އަދި ރޯޑް މެޕިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ށ. ފޮނަދޫ މަގުތަކުގެ ޓޮޕްގްރަފިކް ސާވޭ އަދި ރޯޑް މެޕިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލްކުރެއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް 23 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން ފައިނޭންޝަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

އިންޖިނިއަރިންގ ސެކްޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.

އަމީނީ މަގު،

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3004125  ފެކްސް:3004301

އީ-މެއިލް: [email protected]

16 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ