ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިމެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

މި ދަންނަވާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 12 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ހއ.ކެލާ  " މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް " އަށް ހަދައިދީފައިވާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

08 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ