މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

ބ.ކަމަދޫ މިނާ ޒައިނަބް ޢަބްދުއްރަޙުމާންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ "މިނާ" އެވެ. ކިޔާ ގޯއްޗަށް ބ.އަތޮޅު އޮފީހުން ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ނަންބަރު F2/92/26ފ(18 ޑިސެންބަރު 1992) ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ވަނީ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 26 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

08 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ