ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަރަބި ޓީޗަރ (ދާއިމީ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ IUL/GS211/2023-A12 އިޢުލާންގައިވާ އަރަބި ޓީޗަރ - ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، މިއިޢުލާން ޢާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން ސްކޫލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް އިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

30 ޖުލައި 2023
ހޯދާ