އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މިކުންފުނީގެ އިޢުލާނު ނަންބަރު AGRO/PRO/TD/2023/10 (22 ޖޫން 2023) ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މިކުންފުނިންދޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް 1.5ޓަނުގެ ޕަވަރގޭޓް ޕިކަޕެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމާއި ބިޑު ހުށަހެޅުން 

  • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 9 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައެވެ. 
  • އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިކުންފުނީގެ އޮފީހަށެވެ. 

އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން 

ހ.އޯރކިޑް، 8 ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު ހިނގުން 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު މި ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. 

30 ޖުލައި 2023
ހޯދާ