ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ

އިޢުލާން

އިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މިރަޖިސްޓްރީތަކާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 17 ފެބްރުވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  • ލ. ކަލައިދޫ ވައިމަތީގެ، އިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ،
  • ލ. ކަލައިދޫ ކޯޒީވިލާ،  އިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ،

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14 ރަބީއުލްއާޚިރު 1436

02 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ