ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވީ.އޭ.އެމް.ޕްރެޒިޓެންޓްސް ކަޕް (މާލެ) ގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ.

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2015 މާޗު 17 ވާ އަންގާރަ ދުވަސް.

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯހޯލްގައި.

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން

ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތް:

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރު ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2015 މާޗު 1 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް.

ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2015 މާޗު 5 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމް ލިބެންހުރި ތަންތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

[email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

[email protected]

    3317015

14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436 

04 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ