މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)438-HRU/438/2014/180)  04 ޑިސެންބަރު 2014 ) އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436  

04 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ