މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލު ކުރުން

އިޢުލާން          

މި ކުންފުނީގެ ގޭސް ޑެލިވަރީގައި ބޭނުންކުރަމުންއަންނަ ޕިކަޕުތަކުގެ މަރާމާތަށް ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން 20 މެއި 2013 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު : MGPL-I/ADM/2012/18 ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރިވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

10 ޖޫން 2013
ހޯދާ