މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މިކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް:  ޕިކްސެލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް:      ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު:   ނ.ވެލިދޫ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު: 18 ޖަނަވަރީ 2015
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު: 17 ޖަނަވަރީ 2025
  6. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން:

    1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢުލްވާން މ.ލޮނުވެލި/ ކ.މާލެ

    2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހެޝާން މައުނާ/ނ.ފޮއްދޫ

    3. އަޙްމަދު ސުޖާޢު ތުނޑިވިލެޖް/ލ.ގަން

    4. މުޙައްމަދު ޔޫސުފު ނޫވިލާގެ/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ

    5. މުޙައްމަދު ޝަފީޢު އަޅިވިލާގެ/ ސ.މަރަދޫ

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436 

29 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ