މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް: ސަންލައިޓް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް: ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ކ.މާފުށި
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު: 15 ޖަނަވަރީ 2015
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު: 14 ޖަނަވަރީ 2025
  6. ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން:

     1. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ބުޝްރީ ތޯތާގެ/ ކ.މާފުށި

     2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަބާޙު ތޯތާގެ/ ކ.މާފުށި

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436 

29 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ