ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބެޑްމިންޓަން ޝަޓްލްޓައިމް ޕްރޮގްރާމާބެހޭ

އިޢުލާން

މިއެސޯސިއޭޝަނުން މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 13 އަދި 14 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިސް ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބެޑްމިންޓަން ޝަޓްލްޓައިމް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 10 ފެބުރުވަރީީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

01 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ