ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ. ދަރަނބޫދޫ ޖަހާމުގުރިގެ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

އިޢުލާން

ފ. ދަރަނބޫދޫ "ޖަހާމުގުރިގެ" ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ފ. ދަރަނބޫދޫ ޖަހާމުގުރިގޭ އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ ޙުސައިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ "ޖަހާމުގުރިގެ" ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2015 ފެބުރުވަރީ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އެންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

02 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ