ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް - ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

މި މަރުކަޒުގެ ނަމްބަރ: (IUL) A06-HC/2023/09 (05 ޖޫން 2023) ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ (A2) ޝީޓް އާންމު ކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި މިމަރުކަޒުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]   އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6500064 އަށެވެ.

21 ޖޫން 2023
ހޯދާ