މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު: ޑްރައިވަރ ގރ.1

                             0102

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - މާލެ                     ސޭލްސް - ހުޅުމާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން:

-/5000 ރ

އަސާސީ މުސާރަ:

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކޮއްތުފައިސާއާ، ހާޒިރީ އެލަވަންސް އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އިނާޔަތްތައް:

- ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއިއެކު ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް އޮތުން

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

- ޝިފްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އަދި ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާމީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

މާލެ / ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ އަވަށްތަކަށް ގޭސް ޑެލިވަރީކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މަޤާމު: ޑެލިވަރީ ސްޓާފް ގރ.1

 04

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - ހުޅުމާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން:

-/4250ރ

އަސާސީ މުސާރަ:

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކޮއްތުފައިސާއާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސާއި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އިނާޔަތްތައް:

- ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

- ޝިފްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އަދި ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ޕިކަޕަށް ގޭސްފުޅި ލޯޑްކޮށް އަންލޯޑްކުރުން

ގޭގެއަށާއި ޖެޓީއަށް ގޭސްފުޅި އުފުލުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މަޤާމު: އެސިސްޓަންޓް އޮފިސަރ ގރ.1

02

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - ހުޅުމާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

6000 – 7000 ރ އާ ދެމެދު

އަސާސީ މުސާރަ:

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކޮއްތުފައިސާއާއި، އެހެނިހެން އެލަވަންސާއި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ އޯ ލެވެލް އިން މަދުވެގެން 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 1 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން

- ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން އަންނަ އޯޑަރުތައް ނެގުމާއި ޑްރައިވަރުންނަށް އޯޑަރު ޕާސްކުރުން

- ކޭޝްބިލް، ކުރެޑިޓް ބިލް އަދި ޑެލިވަރީ ސްލިޕް ހެދުން

- ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓު އަދި ގުޑްސް ޑިލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

- ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މަޤާމު: ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ގރ.1

 04

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - ހުޅުމާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/4900 ރ

އަސާސީ މުސާރަ:

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކޮއްތުފައިސާއާއި، އެހެނިހެން އެލަވަންސާއި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އިނާޔަތްތައް:

- ރަނގަޅަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގުމާއެކު ހިސާބަށް ފަރިތަވުން

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

- ޝިފްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރެވޭ އަދި ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ހުޅުމާލެ ސޭލްސްގެ އިމާރާތާއި، ސާމާނާއި ދުއްވާތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

އޮފީސް ބަންދުގަޑިތަކުގައި މުދާ ދޫކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ސިޓީ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމީ ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ

ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

12 ފެބުރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކަށެވެ.

ސިޓީ ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

02 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ