މަރަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރގެ މަޤާމުގެ A2

ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ (ވޭޖް)، މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު GS62/I/2023/22 (01 ޖޫން 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ (ވޭޖް)ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ