ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ބީޗުވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2015

ޤައުމީ ބީޗުވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ( އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޜަން/ ކްލަބް، އިންޑިވިޑުއަލް ) ގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ.

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2015 ފެބުރުވަރީ 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ރަށް:

މާލޭ ސިޓީ / ދޮންގަނޑު ބީޗު ވޮލީ ކޯޓް

މުބަރާތް ކުޅޭވޭ ޑިވިޜަން:

ކްލަބް އަދި އިންޑިވިޑުއަލް އިވެންޓް ( އަންހެން، ފިރިހެން )

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2015 ފެބުރުވަރީ 01 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް / ހ.ބޯޅަގެ ( 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ) ލިބެން ހުންނާނެ.

ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް / ހ.ބޯޅަގެ (1 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

www. maldivesvolleyball.org  ( ވެބްސައިޓް )

[email protected]  ( އީމެއިލް )

3317015

05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436 

26 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ