އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ހިސާބު) - ލޯކަލައިޒޭޝަންގެ ދަށުން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގެ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

AS-A/IU/2023/50   (ހިސާބު ޓީޗަރ - ލޯކަލައިޒޭޝަންގެ ދަށުން)

 

08 ޖޫން 2023

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ