ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ: 386/386/2023/32(IUL) އިޢުލާނުގައިވާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މިއިޢުލާނާއި އެކު ޢާއްމުކުރަމެވެ.

އަދި މި ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 12 ޖޫން 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ