އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ޕްރައިމަރީ)

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގެ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

AS-A/IU/2023/49    (ޕްރައިމަރީ)

 

08 ޖޫން 2023

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ