މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓް އާއްމުކުރުން  

 

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)333/333/2023/78   އިއުލާން   އިއުލާންގައިވާ ސަޕޯރޓް ސްޓާރފް ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓް  މިއިޢުލާން އާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

 

19 ޛުލްޤައިދާ 1444

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ