މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިން ޝީޓް (ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި މަޤާމްތަކަށް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން)

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2023/51  ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.    

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 08 ޖޫން 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ