މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރުން

މިއޮތޯރިޓީއަށް 02 އެލް.ސީ.ޑީ. ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން 12 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 02/IUL)202-A/1/2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436     

28 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ