ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.މުންޑޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

               
 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

 

 

 

 

 

               
 

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

 

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:4465/-

 

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  (IUL)O6-GRH-OU-05316/O6-GRH/2023/66

 

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 29 މެއި 2023

 

 

   

 

 

       
   

ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑް ނަމްބަރ

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

     

 

 

1

CN 01

36

   

 

 

 

 

 

 

         
 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6800844 އަށެވެ.

 

 

   

 

               
     

 

   

 

               
07 ޖޫން 2023
ހޯދާ