މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރވޯލް ސަރވިސަސް ސަބްކްރިޕްޝަން އާކުރުމަށް

މަސައްކަތް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 (IUL)25-A4/25/2023/18:  ނަންބަރު 

 

 

ފަޔަރވޯލް ސަރވިސަސް ސަބްކްރިޕްޝަން އާކުރުމަށް


 

 އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ފަޔަރވޯލްގެ ތިރީގައި ތަފްޞީލް ދެވިފައިވާ ސަރވިސަސްތަކުގެ ސަބްކްރިޕްޝަންތައް 21 ޖޫން 2023 އިންފެށިގެން 1  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

Description

Check Point 5200 Services Subscription

Check Point 5200 NGTX- Enterprise Based Protection – Next Generation Threat Extraction Package Including IPS, APCL, URLF, AV, ABOT, ASPM, TX and TE b

CPAP-SG5200-HGTX-SSD

 

Check Point NGSM5 – SmartEvent, SmartReporter and Compliance blades for 5 gateways (Smart-1 and open server) 1year subscription

CPSB-EVS-COMP-5-1Y

 

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯރމް މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 12 ޖޫން 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އައި.ސީ.ޓީ މެއިލްއަށް ([email protected]) މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


01 ޖޫން 2023

 

01 ޖޫން 2023
ހޯދާ