މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު:293/293/2023/27(IUL) (17 މެއި 2023) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުންގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ވުނަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ މި އިދާރާގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 6560031 އަށެވެ.

01 ޖޫން 2023
ހޯދާ