ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫން މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

25 މޭ 2023
ހޯދާ